อธิกรณสาธนะ วิ.ว่า ขาทติ เอตฺถาติ ขาทนํ (านํ) ม้า ย่อมเคี้ยวกิน ในที่นั่น เหตุนั้น ที่นั่น ชื่อว่า ขาทนํๆ เป็นที่เคี้ยวกิน