อน ได้รูปเป็น โกธน แปลว่า ผู้โกรธโดยปกติ เป็นกัตตรูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ วิ.ว่า กุชฺฌติ สีเลนาติ โกธโน (ปุคฺคโล)