ออกรูปและสาธนะ แปลว่า ผู้ดำรงอยู่ในเรือน มาจาก คห บทหน้า + า ธาตุ ในความดำรงอยู่ + อ ปัจจัย ซ้อน ฏฺ หน้าธาตุ เป็น คหฏฺา – อ ลบสระหน้า คือ อา ที่ า ได้รูปเป็น คหฏฺ แปลว่า ผู้ดำรงอยู่ในเรือน เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิ.ว่า คเห ติฏฺตีติ คหฏฺโ ผู้ใด ย่อมดำรงอยู่ ในเรือน เหตุนั้น ผู้นั้น ชื่อว่า คหฏฺโๆ ผู้ดำรงอยู่ในเรือน