อากงฺขมาน ก. หวังอยู่, เมื่อหวัง อา บทหน้า + กงฺข ธาตุ ในความหวัง + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + มาน ปัจจัย ได้รูปเป็น อากงฺขมาน ดู อนิจฺฉมาน