อากฑฺฒนภาโว คำว่า อากฑฺฒน ในคำว่า อากฑฺฒนภาวํ มาจาก อา บทหน้า + กฑฺฒ ธาตุ ในความคร่า + ยุ ปัจจัย แปลง ยุ เป็น อน ได้รูป