อากาสคงฺคา น.,อิต. นํ้าในอากาศ แจกเหมือน กญฺา เช่น ทุ.เอก. อากาสคงฺคํ ยังนํ้าในอากาศ เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า อากาเส คงฺคา = อากาสคงฺคา [คงฺคา = นํ้า, คงฺคา = คงคา