อากาสฏฺ แปลว่า ผู้ดำรงอยู่ในอากาส เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิ.ว่า อากาเส ติฏฺนฺตีติ อากาสฏฺา