อากาสาทโย ว. (ธาตุโย) ซึ่งธาตุ ท. มีอากาศเป็นต้น เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส วิ.ว่า อากาโส อาทิ ยาสํ ตา อากาสาทโย