อากาส น.,ปุ. อากาศ แจกเหมือน ปุริส เช่น ทุ.เอก. อากาสํ สู่อากาศ เฉพาะปัญจมีวิภัตติ ฝ่ายเอกวจนะ ลง โต ปัจจัย เป็น อากาสโต บ้าง