อากิณฺณ ก. เกลื่อนกล่นแล้ว อา บทหน้า + กิร ธาตุ ในความเรี่ยราย, ความโปรย, ความเกลี่ย, ความเกลื่อนกล่น + ต ปัจจัย แปลง ต เป็น ณฺณ ลบ ร ที่สุดธาตุ ได้รูปเป็น อากิณฺณ ดู อคต