อากิริตฺวา ก. โปรยแล้ว, โปรยลงแล้ว, เรี่ยรายแล้ว, เกลี่ยลงแล้ว อา บทหน้า + กิร ธาตุ ในความเรี่ยราย, ความโปรย, ความเกลี่ย, ความ