อาคจฺฉนฺต ก. มาอยู่ อา บทหน้า + คม ธาตุ ในความไป มี อา อยู่หน้า แปลว่า มา + อ ปัจจัยในกัตตุวาจก