อาคจฺฉมาน ก. มาอยู่, เมื่อมา อา บทหน้า + คม ธาตุ ในความไป มี อา อยู่หน้า แปลว่า มา + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + มาน ปัจจัย แปลง คม ธาตุ เป็น คจฺฉ ได้รูปเป็น อาคจฺฉมาน ดู อนิจฺฉมาน