อาคนฺตพฺพํ สัมพันธ์: อยฺเยน อนภิหิตกตฺตา ใน อาคนฺตพฺพํๆ กิตบท ภาววาจก บางครั้งใช้ อาคนฺตพฺพํ เป็นตัวประธานก็มี เช่น … อาทาย อาคนฺตพฺพํ ภเวยฺย = อ. อันอันท่าน ถือเอา…. พึงมา พึงมี [ธ. ๘: โชติกตฺเถรวตฺถุ หน้า ๑๕๙] สัมพันธ์: ตยา อนภิหิตกตฺตา ใน อาคนฺตพฺพํ