อาคนฺตุกาม ว. ผู้ใคร่เพื่ออันมา, ผู้ประสงค์เพื่ออันมา เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส ปุ. แจกเหมือน