อาคมนทิวส น.,ปุ. วันเป็นที่มา แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. อาคมนทิวโส อ. วันเป็นที่มา เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า อาคมโน ทิวโส = อาคมนทิวโส คำว่า อาคมน ในคำว่า อาคมนทิวโส มาจาก อา บทหน้า + คม ธาตุ