อาคมนา (ปฏิปทา) พระเสขะและพระอเสขะ ท. ย่อมมา ด้วยปฏิปทานั่น เหตุนั้น ปฏิปทานั่น ชื่อว่า อาคมนาๆ เป็นเหตุมา