อาคมน น.,นปุ. การมา แจกเหมือน กุล เช่น ทุ.เอก. อาคมนํ ซึ่งการมา เฉพาะปัญจมีวิภัตติ ฝ่ายเอกวจนะ ลง โต ปัจจัย เป็น อาคมนโต บ้าง