อาคมโน (กาโล) พระศาสดา ย่อมเสด็จมา ในกาลนั่น เหตุนั้น กาลนั่น ชื่อว่า อาคมโนๆ เป็นที่เสด็จมา