อาณาเปสิ ก. สั่งบังคับแล้ว อาณ ธาตุ ในความบังคับ + ณาเป ปัจจัย ในกัตตุวาจก (นอกแบบ) + อี อัชชัตตนีวิภัตติ ลบ ณ เหลือไว้แต่ อาเป ลง ส