อาตปฺปํ (วิริยํ) พระโยคาวจร ย่อมยังกิเลสให้ร้อนทั่ว ด้วยความเพียรนั่น เหตุนั้น ความเพียร