อาตปฺป ว.,นปุ. (ความเพียร) เป็นเครื่องยังกิเลสให้ร้อนทั่ว แจกเหมือน กุล เช่น ป.เอก. อาตปฺปํ อ. ความเพียรเป็นเครื่องยังกิเลสให้ร้อนทั่ว อา บทหน้า + ตป ธาตุ ในความเร่าร้อน + อ ปัจจัย ซ้อน ปฺ ได้รูปเป็น อาตปฺป แปลว่า เป็นเครื่องยังกิเลสให้ร้อนทั่ว เป็นกัตตุรูป กรณสาธนะ วิ.ว่า (โยคาวจโร กิเลสํ) อาตาเปติ เอเตนาติ