อาตาปน น.,นปุ. การให้ร้อนทั่ว แจกเหมือน กุล เช่น ต.เอก. อาตาปเนน เพราะการให้ร้อนทั่ว คำว่า อาตาปน มาจาก อา บทหน้า + ตป ธาตุ ในความเร่าร้อน + เณ ปัจจัย ในเหตุกัตตุวาจก +