อาทยิ ก. (เช่น เถโร อ. พระเถระ) เอื้อเฟื้อแล้ว อา บทหน้า + ทา ธาตุ ในความให้ มี อา อุปสัคสังหารธาตุ ไม่แปลว่า ให้ แต่แปลว่า ถือเอา, เอื้อเฟื้อ + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + อี อัชชัตตนีวิภัตติ แปลง อา ที่ ทา ธาตุ เป็น อิ วิการ อิ เป็น เอ แปลง เอ เป็น อย รัสสะ อี เป็น อิ สำเร็จรูปเป็น อาทยิ