อาทิคาถาวณฺณนาย น.,อิต. ในกถาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งพระคาถาเบื้องต้น เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเสสนบุพพบท กัมม