อาทิจฺโจๆ อัน (ผู้) รุ่งเรืองยิ่ง [นิยมแปลทับศัพท์ว่า พระอาทิตย์ เหมือนคำว่า ภิกฺขุ = ภิกษุ]