อาทิยติ ก. (เช่น นโร อ. นระ) ย่อมถือเอา [ธ. ๗: ปญฺจอุปาสกวตฺถุ หน้า ๒๐] อา บทหน้า + ทา ธาตุ ในความให้ ด้วยอำนาจ อา อุปสัคสังหารธาตุ