อาทิ ๒ ว. เบื้องต้น, ก่อน, ครั้งแรก อิต. เช่น ป.เอก. อาทิ คาถา = พระคาถา เบื้องต้น นปุ. เช่น อาทิ กมฺมํ = กรรม (การกระทำ) ครั้งแรก [อาทิ ที่เป็นวิเสสนะของนามที่เป็นอิตถีลิงค์ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายพหุวจนะ จะมีรูปเป็น อาทโย ไม่มี อาทิโย]