อาทโย เยสํ ตานิ คนฺธมาลาทีนิ (วตฺถูนิ) ฉ.ภิน.พหุพ.วิ. คนฺธมาลาทีนิ หตฺเถสุ เยสํ เต คนฺธ-มาลาทิหตฺถา (มนุสฺสา) แจกเหมือน ปุริส