อานนฺท ๓ น.,ปุ. ความเพลิดเพลิน แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. อานนฺโท อ. ความเพลิดเพลิน มาจาก อา บทหน้า + นนฺท ธาตุ ในความบันเทิง, ความเพลิดเพลิน + อ ปัจจัย ได้รูปเป็น อานนฺท