อาปชฺชมาน ก. ถึงอยู่, ต้องอยู่ อา บทหน้า + ปท ธาตุ ในความถึง + ย ปัจจัย ในกัตตุวาจก + มาน ปัจจัย แปลง ท ที่สุดธาตุ กับ ย เป็น ชฺช สำเร็จรูปเป็น อาปชฺชมาน ดู อนิจฺฉมาน