อาปนฺนตฺต น.,นปุ. ความที่แห่ง…เป็นผู้ถึงแล้ว อาปนฺน ศัพท์ + ตฺต ปัจจัย ในภาวตัทธิต วิ.ว่า อาปนฺนสฺส ภาโว = อาปนฺนตฺตํ แจกเหมือน กุล เช่น ปญฺ.เอก. อาปนฺนตฺตา เพราะความที่แห่ง…เป็นผู้ถึงแล้ว