อาปุจฺฉิ ๒ ก. (เช่น เถโร อ. พระเถระ) อำลาแล้ว อา บทหน้า + ปุจฺฉ ธาตุ ในความอำลา + อ ปัจจัยในกัตตุวาจก + อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ สำเร็จรูปเป็น อาปุจฺฉิ