อาภรณาทีนิ ว.,นปุ. (วตฺถูนิ) อ. วัตถุ ท. มีเครื่องประดับเป็นต้น เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส วิ.ว่า อาภรณํ อาทิ เยสํ ตานิ อาภรณาทีนิ