อามนฺตนาทีสุ ว.,ปุ. (กาเลสุ) ในกาล ท. มีกาลเป็นที่ร้องเรียกเป็นต้น เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส วิ.ว่า อามนฺตโน (กาโล) อาทิ เยสํ เต อามนฺตนาทโย (กาลา) แจกเหมือน มุนิ