อายาจนา น.,อิต. การบวงสรวง แจกเหมือน กญฺา เช่น ต.เอก. อายาจนาย ด้วยการบวงสรวง มาจาก อา บทหน้า + ยาจ ธาตุ