อายาจน น.,นปุ. การบวงสรวง แจกเหมือน กุล เช่น ทุ.เอก. อายาจนํ ซึ่งการบวงสรวง มาจาก อา บทหน้า + ยาจ ธาตุ ในความอ้อนวอน, ความ