อารญฺกาทิคุณยุตฺโต ว.,ปุ. (เถโร) อ. พระเถระ ผู้ประกอบแล้วด้วยคุณมีอันอยู่ในป่าเป็นวัตรเป็นต้น เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส และวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ ฉ.ตุล.วิ. อารญฺกํ อาทิ ยสฺส โส อารญฺกาทิ (คุโณ) วิ,บุพ.กัม.วิ. อารญฺกาทิ คุโณ = อารญฺกาทิคุโณ ต.ตัป.วิ. อารญฺกาทิ