อารทฺธวิริย๑ น.,นปุ. ความเพียรอันบุคคลปรารภแล้ว แจกเหมือน กุล เช่น ป.เอก. อารทฺธวิริยํ อ. ความเพียรอันบุคคลปรารภแล้ว เป็น