อาราเธตุํ น. อ. อันให้โปรดปราน, เพื่ออันให้ยินดียิ่ง อา บทหน้า + ราธ ธาตุ ในความยินดี + เณ ปัจจัย ในเหตุกัตตุวาจก + ตุํ ปัจจัย ลบ