อาราเธตฺวา ก. ยัง…ให้ยินดียิ่งแล้ว อา บทหน้า + ราธ ธาตุ ในความยินดี + เณ ปัจจัย ในเหตุกัตตุวาจก + ตฺวา ปัจจัย ลบ ณ เหลือไว้แต่ เอ สำเร็จรูปเป็น