อาราเธยฺย ก. (เช่น ปุคฺคโล อ. บุคคล) พึงยินดียิ่ง อา บทหน้า + ราธ ธาตุ ในความยินดี + อ ปัจจัยในกัตตุวาจก + เอยฺย สัตตมีวิภัตติ สำเร็จรูปเป็น อาราเธยฺย