อาราเธสิ ก. (เช่น ปุริโส อ. บุรุษ) ยัง…ให้ยินดียิ่งแล้ว อา บทหน้า + ราธ ธาตุ ในความยินดี + เณ ปัจจัย ในเหตุกัตตุวาจก + อี อัชชัตตนีวิภัตติ ลบ ณ เหลือไว้แต่ เอ ลง ส อาคม รัสสะ อี เป็น อิ สำเร็จรูป