อาลยาทีนิ ว.,นปุ. (กิเลสชาตานิ) ซึ่งกิเลสชาต ท. มีอาลัยเป็นต้น เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส วิ.ว่า อาลโย อาทิ เยสํ ตานิ อาลยาทีนิ (กิเลสชาตานิ)