อาวชฺเชหิ ก. (ตฺวํ อ. ท่าน) จงนึกถึง อา บทหน้า + วชฺช ธาตุ ในความใคร่ครวญ, ความนึก, ความระลึก, ความรำพึง + เณ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + หิ ปัญจมีวิภัตติ ลบ ณ เหลือไว้แต่ เอ สำเร็จรูปเป็น อาวชฺเชหิ