อาวิกโรนฺต ก. เมื่อกระทำให้แจ้ง อาวิ บทหน้า + กร ธาตุ ในความทำ + โอ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + อนฺต ปัจจัย ได้รูปเป็น อาวิกโรนฺต ดู อกฺกมนฺต