อาวิ นิ. แจ้ง, ในที่แจ้ง เป็นนิบาตมีเนื้อความต่างๆ เช่น มากาสิ ปาปกํ กมฺมํ อาวิ วา ยทิ วา รโห =