อาสงฺกา น.,อิต. ความรังเกียจ, ความสงสัย แจกเหมือน กญฺา เช่น ต.พหุ. อาสงฺกาหิ ด้วยความสงสัย ท. อา บทหน้า + สงฺก ธาตุ