อาสตฺตตา น.,อิต. ความที่แห่ง…เป็นธรรมชาติข้องอยู่แล้ว อาสตฺต ศัพท์ + ตา ปัจจัย ในภาวตัทธิต วิ.ว่า อาสตฺตสฺส ภาโว = อาสตฺตตา แจกเหมือน กญฺา เช่น ต.เอก. อาสตฺตตาย เพราะความที่แห่ง…เป็นธรรมชาติข้องอยู่แล้ว