อาสนฺนมรณ ว. ผู้มีความตายอันใกล้แล้ว ปุ. แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. อาสนฺนมรโณ (เสฏฺี) อ. เศรษฐี ผู้มีความตายอันใกล้แล้ว เป็นจตุตถีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส วิ.ว่า อาสนฺนํ มรณํ ยสฺส โส อาสนฺนมรโณ (เสฏฺี) ความตาย